โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
Watbangyapraek School
รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ การสื่อสารสองภาษาโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เยอะๆนะครับโรงเรียนได้ปรับหลักสูตรเป็นเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สื่อสารสองภาษาทั้งภาษาไทย English ปลูกฝังทักษะชีวิตให้ทันยุคทันสมัยใส่ใจในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
ส่งเสริมดนตรีกีฬาทุกประเภทอย่างรอบด้านอีกทั้งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเปิดหลักสูตร MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา2562 ฟรีทุกรายการและมีทุนการศึกษาให้อีกมากมายที่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บริหารงานโดย ผู้อำนวยการ วิสูตร  ยอดสุข ผ่านประสบการณ์ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและกำลังทำMOU กับโรงเรียนมัธยมประจำจัวหวัดทั้งชายและหญิงในการพัฒนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งต่อผู้เรียนเข้าศึกษาต่อและอีกหลายสถาบันที่จะมาร่วมมือกับเราเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นไทย 4.0  อย่างสมบูรณ์แบบ เราจะสร้างต้นกล้าแห่งความดีความเก่งและชาญฉลาดในการประกอบอาชีพสามารถเติบโตและแข่งขันกับนานาชาติได้มาเรียนที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปรับปรุงเมื่อ: 2019-04-09

Contact Us

โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
20 หมู่16 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมุทรปราการ 10130
โทร : 02 3859191 , อีเมล์ :


Copyright © 2019 Watbangyapraek School Rights Reserved.
For Webmaster